Pobuda zagovorniku

Zagovornik obravnava vaše pobude oz. pritožbe s primeri domnevne diskriminacije.

Izdaja pravno neobvezujoča mnenja o tem, ali ste v določeni situaciji diskriminirani (neenako obravnavani zaradi osebnih okoliščin). Hkrati v mnenju priporoči kršitelju , kako odpraviti kršitev, njene razloge in njene posledice.

Postopek pred Zagovornikom je brezplačen ter zaupen.

Prijava na e-poštno listo

Če želite prejemati novosti preko elektronske pošte vnesite svoje podatke v spodnjo formo.

Ali ste že imeli težave z diskriminacijo?

 

Svetovanje za preprečevanje diskriminacije

Informacije za podjetja, delodajalce, ponudnike storitev, organe oblasti

Zakonodaja predpisi in priporočila


Spletno stran je sofinancirala Evropska komisija.

Pogoji poslovanja s strankami

Popusti za potrošnike

Zagovornik opozarja na posebno previdnost  pri ponujanju cenovnih in drugih ugodnosti (akcije, popusti) za tržne izdelke ali storitve, ki gredo zgolj določenim ciljnim skupinam potrošnikov. Kadar je kriterij za selekcijo take skupine zgolj določena osebna okoliščina kot je npr. spol (popust za ženske), starost (popust za mlade), ali kaka druga lastnost ali status (študenti, upokojenci, člani določenega sindikata…) je taka praksa lahko sporna z vidika prepovedi diskriminacije. 

To vprašanje ureja tudi Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja (ZUNEO-UPB1), ne le Zakon o varstvu potrošnikov  (ZVPot). ZUNEO-UPB1 ne dopušča diskriminacije med potrošniki pri oblikovanju pogojev dostopa do dobrin in storitev ter oskrbe z njimi, zato ni dovolj le spoštovati npr. splošnih pogojev poslovanja (v smislu prepovedi samovolje – ponujanje pod enakimi pogoji).  Nediskriminatorna  mora biti tudi vsebina teh pogojev samih.

 
Seveda vsak kriterij sam zase še ni osebna okoliščina. Vendar v Sloveniji velja najširša možna prepoved diskriminacije, ki tudi na trgu dobrin in storitev velja glede na katerokoli osebno okoliščino (lastnost, stanje, status…). Taka ureditev je tudi primerjalno izjemno redka, zato zagovornik opozarja, da so tuji zgledi lahko zavajajoči.


Popusti učinkujejo kot slabše obravnavanje tistih, ki jim niso namenjeni. Zanje so take storitve preprosto dražje.

 
Tako razlikovanje med potrošniki, ki temelji le na osebnih okoliščinah je mogoče opravičiti le izjemoma. Zagovornik posebej poudarja, da golo sklicevanje na svobodno gospodarsko pobudo nikakor ne zadošča, da se opraviči diskriminatorne prakse. Zgoraj navedeni zakoni določajo meje te svoboščine oz. določajo način njenega uresničevanja, to pa mdr. (npr. glede spola,  etničnega porekla, rase) zahteva celo mednarodni pravni red, mdr. tudi pravo EU. Tudi kadar je edini cilj podjetnikov in drugih subjektov zgolj dobiček (ki ga je mogoče doseči tudi s cenovno diskriminacijo oz. segmentacijo trga) ali kak drug ekonomski cilj (oglaševanje…), taka praksa v načelu ni dopustna.  Zanjo morajo obstajati prav posebej utemeljeni razlogi, uporabljena sredstva morajo slediti takim ciljem in morajo biti sorazmerna, tako da se prekomerno ne posega v pravico do enakega obravnavanja.


Zato so praviloma cenovni popusti, ki gredo le neki skupini dopustni  le, če gredo enaki popusti v razumni časovni perspektivi (lahko torej časovno kdaj drugič) tudi ostalim skupinam, ali še bolje – vsem potrošnikom (splošna razprodaja je klasičen primer nediskriminatornega popusta). Ekskluzivni popusti pa so dopustni le, če imajo posebej tehten razlog. Npr. če pomenijo zavestne in načrtovane posebne ukrepe v smislu odpravljanja diskriminatornih ovir – zato da dokazano (s podatki, ne le na pamet) zapostavljena skupina laže pride do določenih storitev oz. sploh pride do storitev, če je ta skupina izrazito neelastična (npr. spodbujanje uporabe informacijske tehnologije za starejše…).


Problem torej nikakor ni enostaven, jasna merila o tem kaj je dopustno in kaj ne - pa tudi ne, saj je diskriminacija definirana z relativno zelo splošnimi formulami, ki jih je vsakič znova treba razlagati in uporabiti glede na okoliščine. V priponkah sta predstavljena dva primera ponujanja cenovnih popustov določeni ciljni skupini, pri čemer je na videz zelo podobna praksa v prvem primeru korektna, v drugem pa ne. Svetovalni mnenji o ponudbi dobave električne energije dajeta zelo obširen uvid v pravni red in zahtevnost ocenjevanja vseh relevantnih okoliščin.


Zagovornik vse ponudnike storitev poziva k skrbnem načrtovanju svojih tržnih praks ter morda tudi k vnovičnem premisleku o njih. Zagovornik pri trženju s popusti in drugimi spodbudami priporoča zlasti tiste pristope, ki gradijo na čim večji nevtralnosti takšnih akcij (npr. popusti se razpisujejo za vse v določenem obdobju, ob določenem dnevu…).

Če ste v dvomu, se o svoji poslovni praksi vselej posvetujte z zagovornikom!