Pobuda zagovorniku

Zagovornik obravnava vaše pobude oz. pritožbe s primeri domnevne diskriminacije.

Izdaja pravno neobvezujoča mnenja o tem, ali ste v določeni situaciji diskriminirani (neenako obravnavani zaradi osebnih okoliščin). Hkrati v mnenju priporoči kršitelju , kako odpraviti kršitev, njene razloge in njene posledice.

Postopek pred Zagovornikom je brezplačen ter zaupen.

Prijava na e-poštno listo

Če želite prejemati novosti preko elektronske pošte vnesite svoje podatke v spodnjo formo.

Ali ste že imeli težave z diskriminacijo?

 

Svetovanje za preprečevanje diskriminacije

Informacije za podjetja, delodajalce, ponudnike storitev, organe oblasti

Zakonodaja predpisi in priporočila


Spletno stran je sofinancirala Evropska komisija.

Potek obravnave

Praviloma je pisen. Zagovornik lahko od vseh vpletenih zahteva dodatna pisna ali ustna pojasnila. Vsi domnevni kršitelji so zagovorniku v roku, ki ga sam določi, dolžni posredovati vse zahtevane podatke, dokazila in informacije. Če oceni, da bi to pripomoglo k razjasnitvi primera, lahko vpletene povabi tudi na razgovor, soočenje ipd.

Dokazovanje

Dokazno breme je deljeno. Če lahko vsaj z nekaj dokazi potrdite domnevo (sum), da je prišlo v vašem primeru do diskriminacije, se breme dokazovanja, da diskriminacije ni, prevali na nasprotno stran – na domnevnega kršitelja.

Zaščita med obravnavo

Zagovornik lahko pozove domnevnega kršitelja, naj z ukrepi (svetuje katerimi) prepreči, da ne bi bili izpostavljeni neugodnim posledicam (npr. nadlegovanju kolegov, povračilnim ukrepom, sankcijam, šikaniranju…) oziroma, da odpravi takšne posledice. Enako varstvo je zagotovljeno tudi osebi, ki vam pomaga (priča, zaupnik, zagovornik, sindikalni predstavnik…). Pravno obvezne in izvršljive ukrepe v ta namen odredi inšpekcija.