Pobuda zagovorniku

Zagovornik obravnava vaše pobude oz. pritožbe s primeri domnevne diskriminacije.

Izdaja pravno neobvezujoča mnenja o tem, ali ste v določeni situaciji diskriminirani (neenako obravnavani zaradi osebnih okoliščin). Hkrati v mnenju priporoči kršitelju , kako odpraviti kršitev, njene razloge in njene posledice.

Postopek pred Zagovornikom je brezplačen ter zaupen.

Prijava na e-poštno listo

Če želite prejemati novosti preko elektronske pošte vnesite svoje podatke v spodnjo formo.

Ali ste že imeli težave z diskriminacijo?

 

Svetovanje za preprečevanje diskriminacije

Informacije za podjetja, delodajalce, ponudnike storitev, organe oblasti

Zakonodaja predpisi in priporočila


Spletno stran je sofinancirala Evropska komisija.

O projektu

Izdelavo spletne strani je financiral Urad Vlade RS za enake možnosti, ob finančni podpori Evropske unije. Evropska komisija ni odgovorna za vsebino spletne strani in njeno nadaljnjo uporabo, ker predstavlja poglede izvajalca projekta.

V letu 2010 Urad za enake možnosti je izvajal projekt Enaki v raznolikosti (Equal in Diversity), ki se sofinancira iz sredstev programa PROGRESS, VP/2009/004.

Projekt je namenjen ozaveščanju o prepovedi in škodljivosti diskriminacije v Sloveniji. Glavni cilji projekta so boljša implementacija nacionalne zakonodaje o nedeskriminaciji, razvoj nacionalne politike boja proti diskriminaciji in pospeševanje širjenja informacij o EU in nacionalni politiki in zakonodaji na področju nediskriminacije.

Projekt sofinancira Evropska komisija.

 


Opis aktivnosti projekta "Enaki v raznolikosti"

Urad za enake možnosti je leta 2010 izvajal projekt »Enaki v raznolikosti«, ki je bil namenjen ozaveščanju o prepovedi in škodljivosti diskriminacije v Sloveniji ter preseganju obstoječih stereotipov in predsodkov na različnih področjih. Projekt je sofinancirala Evropska komisija iz programa Progress, programa za finančno podporo uresničevanju ciljev Evropske unije na področjih zaposlovanja in socialnih zadev.

 

Glavni cilji projekta so bili:

 • boljša implementacija nacionalne zakonodaje o nediskriminaciji,

 • razvoj nacionalne politike boja proti diskriminaciji in

 • pospeševanje širjenja informacij o EU in nacionalni politiki in zakonodaji na področju nediskriminacije.

Tukaj najdete izjavo za javnost.  

 

 

Promocija zagovorništva načela enakosti

Pomemben del projekta je bila izdelava 

Z namenom večjega informiranja in ozaveščanja o prepovedi in škodljivosti diskriminacije v Sloveniji je bila izdelana nova spletna stran (www.enakost.si), na kateri so poleg informacij o samem projektu predstavljene tudi osnovne informacije o zagovorniku ter o nediskriminaciji in spodbujanju enakosti, ki so namenjene vsem. Vsebine spletne strani zajemajo informacije, nasvete in priporočila za ravnanje v primeru diskriminatornih ravnanj ter informacije o dobrih praksah na področju nediskriminacije, poleg tega pa omogočajo izmenjavo mnenj (spletne ankete) in možnost vložitve pobude za obravnavo primera domnevne diskriminacije pri zagovorniku načela enakosti. Spletna stran zagovornika deluje v 10 jezikih (slovenskem, bosanskem, srbskem, albanskem, franoskem, nemškem, angleškem, romskem (dolenjski dialekt), italjanskem in madžarskem).

Spletno stran so dopolnili zloženka natisnjena v 11 jezikih (slovenski, hrvaški, bosanski, srbski, albanski, francoski, nemški, angleški, romski, italijanski in madžarski), kazalo za knjige in pahljača v slovenskem jeziku, ki bo služila tudi kot didaktični pripomoček na usposabljanju za protidiskriminacijsko ozaveščanje. Zloženke in pahljače smo poslali centrom za socialno delo, zdravstvenim domovom in bolnišnicam, upravnim enotam, uradom za delo, nevladnim organizacijam ter društvom, ki se ukvarjajo s področjem nediskriminacije ter madžarski in italijanski skupnosti. Zloženke, kazala za knjige in pahljače pa so bili razdeljeni tudi udeleženkam in udeležencem konference o nediskriminaciji na trgu dela (november 2010) ter na obeležitvi dneva človekovih pravic za vodilne kadre v zdravstvu.

  Spodbujanje dejavnega očetovstva

  V okviru tega projekta je bila ena prvih dejavnosti namenjena spodbujanju dejavnega preživljanja časa očetov z otroki ter opozarjanju na pozitivne učinke dejavnega očetovstva. Gre za nadaljevanje akcije, ki je potekala pred štirimi leti pod naslovom »Očka, aktiviraj se!«, ko je bil Urad partner v mednarodnem projektu »Moški na delu: doseganje enakosti spolov«, ki ga je prav tako sofinancirala Evropska komisija. Akciji se je priključilo osem občin. Prvi tek očkov je bil marca 2010 v Sežani. Na tekih sodelujejo očetje, ki s svojimi otroki pretečejo krajšo razdaljo in prispejo do cilja, za sodelovanje in zabavo pa dobijo zelene majice (otroci) z napisom »Moj očka je…« in v vijolične majice (očetje) z napisom »…aktivirani očka!«.

   

  Tukaj najdete izjavo za javnost. 

   

   

  Medijska kampanja

  V okviru projekta se je 30. avgusta 2010 začela medijska kampanja, katere namen je bil ozaveščanje o obstoju in razsežnosti diskriminacije, ozaveščanje in spodbujanje raznovrstnosti in večkulturnosti, splošna promocija strpnosti ter povečanje občutljivosti za prepoznavanje diskriminacije in za pomen raznolikosti v družbi.

   

  Kampanja je zajemala:

  Tukaj najdete izjavo za javnost.   

   

    

  Analizi

  V okviru projekta sta bili izdelani tudi dve analizi; analiza o vključevanju vidika različnih osebnih okoliščin pri oblikovanju in izvajanju politik ter analiza o izobraževanju otrok in mladine s posebnimi potrebami ter otrok in mladine iz ranljivih družbenih skupin. Izdelana je bila tudi študija o raznolikosti na trgu dela.

  Namen prve analize je bil identificirati dobre prakse in nediskriminacijske ukrepe pri oblikovanju in izvajanju politik na različnih delovnih področjih ministrstev ter pridobiti informacije, kako se v zakonodaji, programih in drugih dokumentih vključuje vidik različnih osebnih okoliščin pri oblikovanju in izvajanju politik. Namen druge analize pa je bil ugotoviti možnosti izobraževanja otrok in mladine s posebnimi potrebami po vrsti posebne potrebe v rednih programih ter prepoznavanje možnosti otrok in mladine iz ranljivih družbenih skupin (npr. Rominj in Romov, potomk in potomcev priseljencev z območja nekdanje Jugoslavije) v programih predšolske vzgoje, osnovnega in srednješolskega izobraževanja ter v višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih. Študijo o raznolikosti na trgu dela je pripravila Fakulteta za management iz Kopra. S to študijo smo želeli ugotoviti, kakšna je struktura zaposlenih v nekaterih podjetjih v Sloveniji glede na raznolikost osebnih okoliščin, s kakšnimi težavami in ovirami na trgu dela se le-ti srečujejo ter v kakšnem obsegu, kako in zakaj delodajalci upoštevajo oziroma ne upoštevajo enake obravnave in raznolikosti v svojem delovnem okolju. Ugotovitve in rezultati študije so bili strokovni in širši javnosti podrobneje predstavljeni novembra 2010 na konferenci o nediskriminaciji na trgu dela, namenjeni predvsem delodajalcem (vodstveni in vodilni kadri ter kadrovske službe) in sindikatom. V okviru konference sta bili dve okrogli mizi, in sicer Menedžment in nediskriminacija ter Kadrovanje in predsodki. Na prvi so uvodničarke in uvodničar na podlagi svojih izkušenj in praks predstavili vlogo menedžmenta pri oblikovanju nediskriminacijske politike, spregovorili o možnih posebnih ukrepih ter o primerih lastnih dobrih praks. Na drugi okrogli mizi pa so uvodničarke in uvodničarji na podlagi svojih izkušenj predstavili prakso (ne)diskriminatornega zaposlovanja in skušali odgovoriti na vprašanje, ali in kdaj delodajalci pri zaposlovanju in v času zaposlitve presežejo predsodke o določeni skupini prebivalstva (npr. o Romih, mladih ženskah, starejših zaposlenih itd.) ter predstavili primere dobre prakse.

  Oktobra 2010 je bila organizirana dvodnevna delavnica za protidiskriminacijsko ozaveščanje za sodnike in sodnice, katere namen je bil sodnikom in sodnicam ponuditi dodatna znanja in metode, ki jim bodo pomagala, da bodo pri svojem delu znali bolje prepoznavati diskriminacijo ter uporabljati mehanizme za njeno odpravljanje.

  Delavnice in seminarji

  • Dvodnevna delavnica o nediskriminaciji za nevladne organizacije

  Maja 2010 je bila dvodnevna delavnica o nediskriminaciji za nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z nediskriminacijo na podlagi različnih osebnih okoliščin (spol, invalidnost, vera, narodnost itd.).

  Na njej se je razpravljalo o konceptu diskriminacije v povezavi s konceptom raznolikosti ipd., o različnih diskriminatornih diskurzih in načinih (uspešnega) spopadanja z diskriminacijskimi praksami in trdovratnimi predsodki.

  Predstavniki in predstavnice nevladnih organizacij so lahko izmenjali svoje poglede, mnenja in izkušnje, iskali možnosti medsebojnega sodelovanja in tesnejšega povezovanja ter  predlagali potrebne ukrepe za bolj proti diskriminaciji. 

   

  Tukaj najdete zaključke delavnice.

   

  • Seminar o nediskriminaciji za odločevalce in odločevalke v javni upravi na nacionalni in lokalni ravni

  Delavnici za nevladne organizacije je sledil seminar o nediskriminaciji za odločevalce in odločevalke v javni upravi na nacionalni in lokalni ravni. Udeležili so se ga predstavniki in predstavnice nekaterih ministrstev in občin. 

   

  Tukaj najdete zaključke seminarja.   

   

  • Delavnica za antidiskriminacijsko osveščanje za sodnike in sodnice

  6. in 7. oktobra 2010 je bila na Brdu pri Kranju dvodnevna delavnica za antidiskriminacijsko osveščanje za sodnike in sodnice. Delavnico sta vodili mag. Neža Kogovšek (Mirovni inštitut) in mag. Barbara Samaluk (Queen Mary University of London). 

   

  Tukaj najdete program delavnice.

   

   

  Konferenca Raznolikost med zakonodajo in prakso. Vloga menedžmenta pri oblikovanju nediskriminacijskih politik

  Urad za enake možnosti, Združenje Manager – Sekcija managerkFakulteta za družbene vede ter Zveza društev za kadrovsko dejavnost smo 30. 11. 2010 soorganizirali konferenco o raznolikosti na delovnem mestu.

   

  Namen konference je bil predstaviti

  • rezultate študije o pojavnosti različnih oblik diskriminacije na delovnem mestu,

  • zakonske obveze delodajalcev,

  • vlogo menedžmenta,

  • pravice zaposlenih v zvezi z varstvom pred diskriminacijo,

  • seznaniti udeležene s prakso inšpektorata za delo, zagovornika načela enakosti ter sodnice delovnega sodišča pri nadzoru in ukrepanju

   

  V okviru konference sta bila tudi dva posveta, in sicer Menedžment in nediskriminacija, ter Kadrovanje in predsodki.

  Konferenca se je udeležilo 140 zaposlenih na vodstvenih in vodilnih mestih, zaposlenim v kadrovskih službah, tistim, ki se s področjem diskriminacije pri zaposlovanju srečujejo pri svojem delu, sindikatom, akademičarkam in akademikom ter ostali zainteresirani javnosti.  

   

  Več o konferenci najdete tukaj.

   

   

  Kratki izobraževalni film Smehljaji

  Akcijo, ki je pozivala k spoštovanju raznolikosti in strpnosti, je nadgradil kratki izobraževalni film z naslovom »Smehljaji«, ki obravnava tematiko stereotipov in predsodkov mladih do drugačnosti zaradi različnih osebnih okoliščin in so ga skupaj z izobraževalnim gradivom dobile vse srednje šole v Sloveniji. V filmu se prepletajo tri osnovne zgodbe: prva odpre vprašanje istospolne usmerjenosti in odnosa do nje, v drugi se zastavi vprašanje narodne pripadnosti, tretja pa odpira vprašanja, povezana z ljubeznijo in invalidnostjo. Na koncu sprejemanje drugačnosti prinese nasmeh na obrazu in s tem nek nov začetek.