Pobuda zagovorniku

Zagovornik obravnava vaše pobude oz. pritožbe s primeri domnevne diskriminacije.

Izdaja pravno neobvezujoča mnenja o tem, ali ste v določeni situaciji diskriminirani (neenako obravnavani zaradi osebnih okoliščin). Hkrati v mnenju priporoči kršitelju , kako odpraviti kršitev, njene razloge in njene posledice.

Postopek pred Zagovornikom je brezplačen ter zaupen.

Prijava na e-poštno listo

Če želite prejemati novosti preko elektronske pošte vnesite svoje podatke v spodnjo formo.

Ali ste že imeli težave z diskriminacijo?

 

Svetovanje za preprečevanje diskriminacije

Informacije za podjetja, delodajalce, ponudnike storitev, organe oblasti

Zakonodaja predpisi in priporočila


Spletno stran je sofinancirala Evropska komisija.

Druga poročila, študije zagovornika

Neizpolnjene obveznosti države pri varstvu pred diskriminacijo

Zagovornik načela enakosti je pripravil obsežno posebno poročilo z naslovom Obveznosti države pri preprečevanju in odpravljanju diskriminacije. V njem je ocenil učinkovitost obstoječih varstvenih mehanizmov in ocenil stanje pravne varnosti na tem področju varstva človekovih pravic v Sloveniji.

Izsledki so izredno zaskrbljujoči in terjajo takojšnje odločne ukrepe za izboljšanje stanja. Predvsem pa ne trpijo nadaljnjega sprenevedanja države in v tem okviru zlasti vlade. Vlada je dolžna prevzeti odgovornost za korenite spremembe.

  • Potrebno je oblikovanje in izvajanje učinkovitih in koordiniranih politik preprečevanja in odpravljanja diskriminacije.

Za to bodo potrebne  zakonodajne spremembe, spremembe v organizacijski strukturi državne uprave in ustreznejša porazdelitev nekaterih pristojnosti, zlasti pa tudi odločnejša in bolj učinkovita politika preprečevanja in odpravljanja diskriminacije. Odgovornost za izboljšanje stanja je sicer skupna naloga vseh organov oblasti, vendar mora po naravi stvari odgovornost in iniciativno vlogo v tej fazi prevzeti vlada. Nihče ne more nadomestiti njene vloge političnega vodenja. Postati mora zgled.

Zagovornik sem bil imenovan v delovno skupino vlade za pripravo analize sedanje institucionalne ureditve zagotavljanja enakosti in varstva pred diskriminacijo[1]. Izsledki delovne skupine so dostopni tukaj. Ugotovljeno je, da je sedanji institucionalni položaj zagovornika neustrezen, da Slovenija nima ustreznega neodvisnega telesa za varstvo pred diskriminacijo ter da je potrebno izboljšati organizacijo organov za ustvarjanje protidiskriminacijskih politik. Ugotovitve so točne, vendar pomanjkljive.

 

Iz smisla in namena nalog delovne skupine izhaja, da bi ta morala pripraviti tudi celovito analizo sedanje ureditve varstva pred diskriminacijo, analizo (vseh) varstvenih obveznosti Republike Slovenije v razmerju do zakonodaje Evropske unije in drugih mednarodnih aktov ter predlog novega koncepta institucionalne varstvene ureditve. Naloga je bila celovito izpolnjena, tudi glede velike večine institutov varstva pred diskriminacijo, vendar le, če se ob tem upošteva tudi prispevek oz. manjkajoče vsebine iz poročila Zagovornika. Zagovornik sem samoiniciativno v celoti prevzel zadnjo nalogo in obširno analiziral vse ključne probleme in nakazal rešitve.

 

Sistem, ki bo učinkovito preprečeval in odpravljal diskriminacijo je treba šele vzpostaviti. Ker ga ni, država krši številne mednarodne obveznosti, evropski acquis, pa tudi svojo temeljno (ustavno) dolžnost zagotoviti učinkovito varstvo pred diskriminacijo.

 

Država ne spoštuje pravice vsakogar do učinkovite, neodvisne in nepristranske pomoči pri pravnem varstvu pred diskriminacijo.

 

 


[1] Sklep Vlade RS št. 07901-4/2010/8 z dne 24. 6. 2010.

Posebno poročilo zagovornika