Pobuda zagovorniku

Zagovornik obravnava vaše pobude oz. pritožbe s primeri domnevne diskriminacije.

Izdaja pravno neobvezujoča mnenja o tem, ali ste v določeni situaciji diskriminirani (neenako obravnavani zaradi osebnih okoliščin). Hkrati v mnenju priporoči kršitelju , kako odpraviti kršitev, njene razloge in njene posledice.

Postopek pred Zagovornikom je brezplačen ter zaupen.

Prijava na e-poštno listo

Če želite prejemati novosti preko elektronske pošte vnesite svoje podatke v spodnjo formo.

Ali ste že imeli težave z diskriminacijo?

 

Svetovanje za preprečevanje diskriminacije

Informacije za podjetja, delodajalce, ponudnike storitev, organe oblasti

Zakonodaja predpisi in priporočila


Spletno stran je sofinancirala Evropska komisija.

Inšpekcije

Inšpekcije nadzorujejo izvajanje zakonov na posameznih področjih družbenega življenja, kjer posebej varujejo tudi pred diskriminacijo.

Prijavo inšpekciji lahko vloži kdorkoli, ne le žrtev. Lahko je tudi anonimna.
Po opravljenem ugotovitvenem postopku inšpektor izda sklep, s katerim odloči, ali je prišlo do kršitve ali ne. Kršitelju lahko prepove nadaljnje diskriminatorno ravnanje. Že med postopkom lahko odredi ukrepe za zaščito pred povračilnimi ukrepi. Če je kršitelj storil prekršek, izvede postopek po zakonu o prekrških in kršitelju naloži plačilo denarne kazni (globe) ali predlaga, da o tem odloči sodišče.

Ugotavljanje katera inšpekcija bi vam lahko pomagala v primeru kršitve je lahko težavno. Tako se npr. prijavo naslovi: pri zaposlovanju in v delovnih razmerjih na Inšpektorat RS za delo, pri izobraževanju na Inšpektorat za šolstvo in šport, pri dostopu do dobrin in storitev na trgu na Tržni inšpektorat RS itd. Na spletni strani e-uprava je mogoče na enem mestu vložiti prijavo katerikoli inšpekciji (ki se nato posreduje pristojni). Pojasnila lahko dobite tudi po telefonu prek storitve Halo inšpekcija 01/588-85-98 (od ponedeljka do petka med 8. in 20. uro)

 

OPOZORILO: Inšpektor mora obravnavati prijave, pritožbe, sporočila in druge vloge v zadevah iz svoje pristojnosti.

Prijavitelj nima statusa stranke (udeleženca) v inšpekcijskem postopku, razen če to izrecno (pisno) zahteva in se mu ta status prizna. Ta postopek je namenjen predvsem varstvu javnega interesa. Zato se prijavitelj, ki nima statusa stranke, ne more pritožiti zoper izid, niti o njem ne bo obveščen. Predlagam, da zato hkrati s pisno prijavo vedno zahtevate povratne informacije, npr. naj vas inšpektor obvesti o svojih ugotovitvah in ukrepih!

Dokazno breme je deljeno. Če vsaj z nekaj dokazi lahko potrdite domnevo (sum), da je prišlo v vašem primeru do diskriminacije, se breme dokazovanja, da diskriminacije ni, prevali na nasprotno stran – na domnevnega kršitelja.