Pobuda zagovorniku

Zagovornik obravnava vaše pobude oz. pritožbe s primeri domnevne diskriminacije.

Izdaja pravno neobvezujoča mnenja o tem, ali ste v določeni situaciji diskriminirani (neenako obravnavani zaradi osebnih okoliščin). Hkrati v mnenju priporoči kršitelju , kako odpraviti kršitev, njene razloge in njene posledice.

Postopek pred Zagovornikom je brezplačen ter zaupen.

Prijava na e-poštno listo

Če želite prejemati novosti preko elektronske pošte vnesite svoje podatke v spodnjo formo.

Ali ste že imeli težave z diskriminacijo?

 

Svetovanje za preprečevanje diskriminacije

Informacije za podjetja, delodajalce, ponudnike storitev, organe oblasti

Zakonodaja predpisi in priporočila


Spletno stran je sofinancirala Evropska komisija.

Izjeme

Kdaj ne gre za diskriminacijo?

Vsako neenako obravnavanje na podlagi osebne okoliščine ne pomeni kršitve prepovedi diskriminacije. Tudi slabše obravnavanje zaradi osebnih okoliščin je v nekaterih, sicer izjemnih primerih lahko povsem upravičeno.

 

Veljavna zakonska ureditev (2.a člen ZUNEO-UPB1) na splošno ne izključuje različnega obravnavanja na podlagi določene osebne okoliščine, če takšno obravnavanje upravičuje zakonit cilj in so uporabljena sredstva za doseganje tega cilja ustrezna in potrebna.

 

Presoja, ali je takšno razlikovanje dopustno, je lahko precej zahtevno vprašanje.

 

V dvomu se posvetujte!

 

Za razlikovanje, ki temelji na nekaterih osebnih okoliščinah (npr. zaradi spola, rase, etničnega porekla, spolne usmerjenosti …) in na nekaterih področjih družbenega življenja (npr. zaposlovanje in delo…) je kriterij presoje strožji kot drugod  (npr. ukrepi socialne politike in dodeljevanje ugodnosti). V načelu je strožje prepovedana neposredna diskriminacija.

 

Pri najstrožjem testu presoje se preuči:

 

  •          ali sporni ukrep (ki pomeni razlikovanje na podlagi osebne okoliščine) terja nek posebno pomemben cilj,
  •          ali ukrep ta cilj tudi dejansko doseže,
  •          ali ni mogoče najti drugega, milejšega sredstva, s katerim bi lahko dosegli zastavljeni cilj tako, da bi manj prizadeli pravico do enakega obravnavanja,
  •          ali pomen cilja pretehta nad pomenom varstva pred diskriminacijo.

 

Nekatere  izjeme so tudi posebej opredeljene v zakonodaji, npr. osebna okoliščina kot bistvena in odločilna poklicna zahteva, ugodnejša obravnava namenjena posebni zaščiti nosečih žensk, invalidov in mlajših ter starejših delavcev, itd. (glej 2.a člen ZUNEO-UPB1).

 

Določena osebna okoliščina za zaposlitev na nekem delovnem mestu je lahko upravičen pogoj za zaposlitev, čeprav izključuje tiste, ki ga ne izpolnjujejo. Potrebo po tem lahko opravičujejo narava in konkretne okoliščine dela na tem delovnem mestu.

 

Primer bistvene in odločilne poklicne zahteve (spol): Carinska uprava v razpisu za zaposlitev oseb, ki bodo na letališču izvajale osebne kontrolne preglede išče le ženske kandidatke. Ta kriterij izključuje moške. V konkretnem primeru je za takšna dela na letališču že zaposlenih 6 moških, zato je zahteva po ženskah utemeljena, saj moški ne morejo korektno opravljati preiskav ženskih potnic. Očitno ne gre za kršitev (neposredno diskriminacijo na podlagi spola).

 

 

Opozorilo: vsi pojmi so zaradi uporabniku prijaznega pristopa pojasnjeni opisno in niso identični tistim v veljavni zakonodaji. Natančne pravne definicije lahko najdete v zakonodaji, zlasti v Zakonu o uresničevanju načela enakega obravnavanja.