Pobuda zagovorniku

Zagovornik obravnava vaše pobude oz. pritožbe s primeri domnevne diskriminacije.

Izdaja pravno neobvezujoča mnenja o tem, ali ste v določeni situaciji diskriminirani (neenako obravnavani zaradi osebnih okoliščin). Hkrati v mnenju priporoči kršitelju , kako odpraviti kršitev, njene razloge in njene posledice.

Postopek pred Zagovornikom je brezplačen ter zaupen.

Prijava na e-poštno listo

Če želite prejemati novosti preko elektronske pošte vnesite svoje podatke v spodnjo formo.
Nobenih anketnih zapisov nisem našel na tej strani. Prosim vnesite anketni zapis na to stran ali nastavite stran z zapisi v "startingpoint"

Keshilla per parandalimin e diskriminimit

Informacione per kompanit dhe per punedhenesit e tjere, per ofruesit e sherbimeve, per organet qeveritare

Legjislacioni, rregullorja, rekomandimet


This website is cofinanced by the European Commission.

Si mund të ndihmojë Mbrojtësi?

·         SUGJERIME (ANKESA): Mbrojtësi shqyrton sugjerimet apo ankesat tuaja në raste diskriminimi. Bën këshillime juridike jodetyruese, nëse jeni të diskriminuar në një situatë të caktuar (nëse rasti juaj nuk është shqyrtuar (trajtuar) në mënyrë të barabartë për arsye të rrethanave personale). Njëkohësisht i rekomandon shkelësit[1] opinionin e tij, mbi arsyen dhe pasojat e shkeljes si dhe mënyrën se si ta shmangë atë. Në këtë mënyrë përpiqet  që me ndëhyrjen e vet joformale të shmangë shkeljen dhe të ndihmojë në përmirësimin e praktikës në të ardhmen. Në qoftë se problemi nuk mund të zgjidhet në këtë mënyrë, mund t´ju sugjerohet ndjekja e shkeljes inspekcioneve përkatëse. Procedura para Mbrojtësit është falas dhe konfidenciale (sekret).

 

·         NDIHMA: ofron ndihmë te mbrojtjet ligjore kundër diskriminimit në procedura të tjera, p.sh. jep këshilla në lidhje me atë se cilat janë rrugët në dispozicion dhe si t´i përdorni ato para organeve të tjera shtetërore.  

 

 

·         KËSHILLA: ju mund të kërkoni mendimin e Mbrojtësit lidhur me sjelljen tuaj: nëse ajo paraqet apo mund të paraqesë diskriminim; si dhe këshilla se si të veproni që të mund t´i shmangeni diskriminimit dhe në ç´mënyrë të siguroni në mënyrë të efektshme respektimin e së drejtës ndaj shqyrtimit të barabartë.

 

·         informaCIONE: Mbrojtësi jep informacione të përgjithshme mbi problemin e diskriminimit dhe gjendjes në këtë drejtim në Slloveni.[1] Format gjuhësore të përdorura kanë domethënie të njëjtë për të dyja gjinitë.