Pobuda zagovorniku

Zagovornik obravnava vaše pobude oz. pritožbe s primeri domnevne diskriminacije.

Izdaja pravno neobvezujoča mnenja o tem, ali ste v določeni situaciji diskriminirani (neenako obravnavani zaradi osebnih okoliščin). Hkrati v mnenju priporoči kršitelju , kako odpraviti kršitev, njene razloge in njene posledice.

Postopek pred Zagovornikom je brezplačen ter zaupen.

Prijava na e-poštno listo

Če želite prejemati novosti preko elektronske pošte vnesite svoje podatke v spodnjo formo.

Ali ste že imeli težave z diskriminacijo?

 

Keshilla per parandalimin e diskriminimit

Informacione per kompanit dhe per punedhenesit e tjere, per ofruesit e sherbimeve, per organet qeveritare

Legjislacioni, rregullorja, rekomandimet


This website is cofinanced by the European Commission.

LP 2011

Letno poročilo Zagovornika načela enakosti za leto 2011

Zagovornik načela enakosti je po več o sugestijah k nadaljnim popravkom besedila svoje letno poročilo za leto 2011 nepreklicno dokončno oddal predstojniku 17.9.2012. Žal navedeno poročilo še vedno ni bilo obravnavano, niti ni znano, ali sploh bo.

Zagovornik v poročilu neprizanesljivo in odkrito ponovno opozarja na vse probleme, ki jih je večinoma izpostavil že v poročilu za leto 2010. Dodaja le posamezne nove vidike, ki jih je nakazala praksa. Ključno vprašanje ostaja: kdaj in kako bomo za varstvo pred diskriminacijo storili tisto kar moramo storiti. Prav tako še vedno ni nobene jasne usmeritve o tem kaj lahko in zmoremo storiti, da bi lahko postali zgled spoštovanja pravice do enakega obravnavanja.

Republika Slovenija je dolžna nemudoma izboljšati sistem varstva pred diskriminacijo in v ta namen zagotoviti:

  • sistem učinkovitih pravnih sredstev,
  • možnost podpore žrtvam diskriminacije s strani nevladnih organizacij v vseh varstvenih postopkih ter
  • ustanoviti neodvisno telo za varstvo pred diskriminacijo, ki bi bilo sposobno učinkovito zagotoviti pomoč žrtvam pri uveljavljanju njihovih pravic, spremljanje stanja in spodbujevalne ukrepe v obliki najširših priporočil, osveščanja in podpore vsem zainteresiranim subjektom.

Sistem, ki bo v Sloveniji učinkovito preprečeval in odpravljal diskriminacijo je po moji oceni treba šele vzpostaviti. Ker ga pravzaprav ni, država krši predvsem dolžnost zagotoviti učinkovito varstvo pred diskriminacijo. Žal pa očitno celo o tem, ali je katerega od navedenih problemov sploh potrebno odpraviti nujno in takoj, še vedno vlada skepsa. To dokazuje, da problem diskriminacije v Sloveniji ni le strukturen, ampak je sistemski.

Predstavljenih je tudi nekaj podatkov o drugem sistemskem delu zagovornika (ob  sprejemanje Družinskega zakonika, pokojninske reforme ter ob rob neizvajanju ZIMI).

Poleg statističnih podatkov o obravnavi pobud zagovorniku so podrobneje predstavljeni tudi nekateri zanimivejši primeri. Številni od njih se navezujejo na širše probleme, ki so bodisi splošno razširjeni, bodisi zelo kompleksni ali pa celo sistemski. Zagovornik tako npr. opozarja na ustaljene in splošno razširjene prakse zavarovalnic pri izključevanju oseb z duševnimi motnjami, na sovražni govor in njegovo razmejitev do definicij diskriminacije ter potrebo po sankciniranju vseh oblik spodbujanja diskriminacije, na razmejitev oz. praktično konkordanco pravic (svobode vesti, pravice do svobode izražanja, pravice do primerne izobrazbe in do enakega obravnavanja), na (ne)enake izhodiščne možnosti vseh političnih strank, na intersekcijsko diskriminacijo itd. Na enem od primerov plastično prikazuje kako očitno neučinkovit je sistem varstva pred diskriminacijo v inšpekcijskih postopkih, kadar gre za kršitve na nivoju vrhov izvršilne veje oblasti.

Letno poročilo vsebuje tudi predstavitev zagovornikove vizije in strategije ter letni načrt dela.