Pobuda zagovorniku

Zagovornik obravnava vaše pobude oz. pritožbe s primeri domnevne diskriminacije.

Izdaja pravno neobvezujoča mnenja o tem, ali ste v določeni situaciji diskriminirani (neenako obravnavani zaradi osebnih okoliščin). Hkrati v mnenju priporoči kršitelju , kako odpraviti kršitev, njene razloge in njene posledice.

Postopek pred Zagovornikom je brezplačen ter zaupen.

Prijava na e-poštno listo

Če želite prejemati novosti preko elektronske pošte vnesite svoje podatke v spodnjo formo.
Nobenih anketnih zapisov nisem našel na tej strani. Prosim vnesite anketni zapis na to stran ali nastavite stran z zapisi v "startingpoint"

Keshilla per parandalimin e diskriminimit

Informacione per kompanit dhe per punedhenesit e tjere, per ofruesit e sherbimeve, per organet qeveritare

Legjislacioni, rregullorja, rekomandimet


This website is cofinanced by the European Commission.

Te jashtezakonshme

Kur nuk ka diskriminim?

Qdo shqyrtim jo i njejte ne baze te rrethanave personale nuk do te thote se perbejne shkelje te ndalimit te diskriminimit. Gjithashtu edhe nje shqyrtim i dobet per shkak te rrethanave personale eshte ne disa, domethene ne raste te jashtezakonshme munde te jete plotesishte e arsyeshme.

 

Rregullorja e tanishme e vlefshme (neni 2.a Ligji per zbatimin e parimeve te shqyrtimit te barabarte LZPSHB-teksti i spastruar zyrtarishte TSZ1) ne pergjithesi nuk perjashtone shqyrtime te ndryshme ne baze te rrethanave personale te caktuara, qe nje shqyrtim te tille e arsyeton qellimin legjitim dhe mjetet e perdorura per te arritur kete qellim jane te pershtatshme dhe te nevojshme. 

 

 

Vleresimi, se nje diferencim i tille a eshte i pranueshem mund te jete nje pyetje shume e veshtire. Per dyshim kshillohuni!

 

Per diferencim, i cili bazohet ne disa rrethana personale (per shembulle per shkak te gjinis, races, origjines etnike, orientimit seksual...) dhe ne disa sfera te jetes shoqerore (per shembulle punesimi dhe puna...) kriterete e vleresimit jane me te rrepta se sa diku tjeter (per shembulle masat e politikes sociale dhe shperndarja e perfitimeve). Ne parim eshte rrepsishte i ndaluar diskriminimi i drejtperdrejte.

 

Ne testin me te rrepte te vleresimit per te shqyrtuar:

-        nese masat e kontestuara (qe do te thote diferencimin ne baze te rrethanave personale) kerkon nje qellim veçanerisht te rendesishem,

-        nese masat faktikishte e arrijne kete qellim,

-        nese nuk eshte e mundur qe te arrihen te tjera, masa me te buta, me te cilat eshte e mundur qe te arrihet qellimi i parapare keshtu, qe me pak do te preket e drejta deri tek shqyrtimi i njejte,

-        nese pikesynimi eshte mbi mbrojtjen karshi diskriminimit.

 

Disa perjashtime jane gjithashtu te percaktuara edhe ne legjislacion, per shembulle rrethana personale themelore si dhe percaktimet e kerkesave profesionale, trajtimi i favoreshem i dedikuar mbrojtjes te veqante te femrave shtatezena, invalideve dhe te rinjeve si dhe punetoreve te vjeter e te tjera (shiko nenin 2.a te  Ligji per zbatimin e parimeve te shqyrtimikt te barabarte LZPSHB- teksti i spastruar zyrtarishte TSZ1)

 

Rrethanate personale te caktuara per punesim ne nje vend te punes mundet te jete kushte i arsyeshem per punesim edhe pse perjashton ata, te cilet nuk i plotesojne. Nevojen qe te mund te arsyetoj natyren dhe rrethanate konkrete te punes ne ate vend te punes.

 

Rasti thelbesore dhe percaktimi i kerkesave profesionale (gjinia): Administrata doganore per punesimin e personit, te cilet ne aeroporte do te zbatojne kontrolla personale kerkojne vetem femra kandidate. Ky kritere perjashton meshkujte. Ne rastin konkrete per nje pune te tille ne aeroporte jane te punesuar 6 meshkuj, per kete arsye kerkesa per femra eshte e bazuar, sepse meshkujt nuk munden ti kryejne kontrollat konkrete tek femrat udhetare. Pra, fjala nuk eshte per shkelje (diskriminim i drejperdrejte ne baze te gjinis).