Pobuda zagovorniku

Zagovornik obravnava vaše pobude oz. pritožbe s primeri domnevne diskriminacije.

Izdaja pravno neobvezujoča mnenja o tem, ali ste v določeni situaciji diskriminirani (neenako obravnavani zaradi osebnih okoliščin). Hkrati v mnenju priporoči kršitelju , kako odpraviti kršitev, njene razloge in njene posledice.

Postopek pred Zagovornikom je brezplačen ter zaupen.

Prijava na e-poštno listo

Če želite prejemati novosti preko elektronske pošte vnesite svoje podatke v spodnjo formo.
Nobenih anketnih zapisov nisem našel na tej strani. Prosim vnesite anketni zapis na to stran ali nastavite stran z zapisi v "startingpoint"

Keshilla per parandalimin e diskriminimit

Informacione per kompanit dhe per punedhenesit e tjere, per ofruesit e sherbimeve, per organet qeveritare

Legjislacioni, rregullorja, rekomandimet


This website is cofinanced by the European Commission.

Çfarë është diskriminimi?

Shqyrtim jo i barabartë, i cili nuk ka motiv të arsyetuar: kur qytetarët shqyrtohen (trajtohen) më keq se të tjerët (të cilët nuk kanë rrethana personale të tilla) vetëm për shkak të rrethanave të veçanta personale (p.sh. seksi, mosha, raca, prejardhja etnike, invaliditeti, drejtimi seksual, bindja fetare, …). Trajtimi në fjalë, heqja e të drejtave të ndryshme, si dhe mosdhënia e mundësive të përditshme i pengon ata. Diskriminimi mund të ketë natyrë të tillë veprimesh (vendosje... e të ngjashme), si edhe moszabatimi (mosveprim, dikush nuk merret në konsideratë për arsye përfitimesh ...).