Pobuda zagovorniku

Zagovornik obravnava vaše pobude oz. pritožbe s primeri domnevne diskriminacije.

Izdaja pravno neobvezujoča mnenja o tem, ali ste v določeni situaciji diskriminirani (neenako obravnavani zaradi osebnih okoliščin). Hkrati v mnenju priporoči kršitelju , kako odpraviti kršitev, njene razloge in njene posledice.

Postopek pred Zagovornikom je brezplačen ter zaupen.

Prijava na e-poštno listo

Če želite prejemati novosti preko elektronske pošte vnesite svoje podatke v spodnjo formo.
Nobenih anketnih zapisov nisem našel na tej strani. Prosim vnesite anketni zapis na to stran ali nastavite stran z zapisi v "startingpoint"

Keshilla per parandalimin e diskriminimit

Informacione per kompanit dhe per punedhenesit e tjere, per ofruesit e sherbimeve, per organet qeveritare

Legjislacioni, rregullorja, rekomandimet


This website is cofinanced by the European Commission.

Denoncimi i rastit te diskriminimit

contact information
Vërejtje: "Formulari" është konceptuar vetëm si mbështetje që ju t'i shprehni më lehtë dhe në mënyrë më të efektshme sugjerimet tuaja, prandaj përdorimi i tyre nuk është i domosdoshëm.
Inciativa mund te jete edhe anonime, mirepo ne kete rast duhet te permbaje mjafte te dhena per shqyrtimin e rastit. Në qoftë se do ta dërgoni një sugjerim në emër të dikujt tjetri (të prekurit), ndoshta, për ndërhyrje më të suksesshme të Mbrojtësit, do të duhej pëlqimi apo autorizimi i të prekurit.
Emri dhe mbiemri
Adresa
Vendi dhe posta
Telefon/Celular
E-mail
Të dhënat mbi kundravajtësin:
emri, mbiemri, organizata (ndërmarrja, organi shtetëror, personi përgjegjës), adresa.
Për shkak të cilës sjelljeje, veprimi apo ëështjeje doni të ankoheni?
ëfarë, sipas mendimit tuaj, paraqet diskriminim dhe në bazë të cilës rrethane personale (p.sh. prejardhje etnike, seksi, raca, invaliditeti, moshaë)? Në qoftë se nuk e dini, thjesht përshkruani padrejtësitë që keni vërejtur. Përshkruani sa më hollësisht rrethanat, faktet dhe provat, në të cilat mbështetet argumenti juaj dhe që tregojnë se kemi të bëjmë me shkelje dhe me diskriminim të ndaluar.
Kur e keni marrë vesh për shkeljen?
Shënoni se si keni vepruar deri tani për të zgjidhur problemin e përshkruar, kujt i jeni drejtuar për këtë dhe cilat mjete ligjore keni përdorur. Bashkëngjisni dokumentet (fotokopje) dhe provat, të cilat vërtetojnë pohimet tuaja.